نرم افزار آژانس - فراسو


هدف از تولید این نرم افزار مکانیزه نمودن عملیات آژانس میباشد به نحویکه هر قسمت علاوه برآنکه عملیات خود را بصورت مستقل انجام میدهد, اطلاعات مورد نیاز قسمتهای دیگر را نیز به صورت اتوماتیک تهیه نموده و برای قسمتهای مذکور ارسال نماید بعنوان مثال قسمت فروش تور علاوه برآنکه عهده دار عملیات خود( رزرو , فروش , کنسلی) میباشد اطلاعات مورد نیاز قسمت صندوق و حسابداری را نیز تهیه نمود و برای آنها بصورت اتوماتیک ارسال مینماید. فروشنده قسمت تور پس از ثبت اطلاعات واچر , اطلاعات مالی آنرا برای صندوق بصورت اتوماتیک ارسال نمود( قبض صندوق) و از مشتری میخواهد که به قسمت صندوق مراجعه نماید.صندوقدار اطلاعات مالی واچر صادره شده را روی کامپیوتر خود مشاهده نموده و اقدام به ثبت عملیات مالی آن ( دریافت وجه نقد , چک , فیش , استفاده از اعتبار و...) مینمایدو پس از اتمام کار حاصل عملیات مالی را برای سیستم حسابداری ارسال مینماید. بدیهی است که این گردش کار باعث تسریع امور گشته و در هر لحظه مدیریت مینواند آخرین وضعیت مالی طرف حسابهای خود را مشاهده نمایند و از آنجاکه اسناد مالی بصورت مکانیزه تولید میشوند اطلاعات از قسمتهای فروش خدمات به روز به قسمت حسابداری ارسال شده لذا اختلاف بین قسمت فروش و حسابداری صفر میباشد.

سیستم حسابداری


این سیستم 5 سطحی بوده ( کل – معین – تفضیل1- تفضیل2 - جزء) ولی بگونه ای طرح شده است که در ابتدای سال مالی تعداد سطوح مورد نیاز و تعداد ارقام کدینگ حسابداری توسط مدیر سیستم تعریف میشود.که این سیستم شامل امکانات زیر میباشد.

1 ایجاد پارامترهای سال مالی

2 معرفی گروه و طبقات حساب

3 معرفی سرفصلهای حساب

4 معرفی حسابهای مرکب

5 ثبت اسناد

6 دفاتر

7 ترازها

8 گزارشات مالی

...

صندوق


این سیستم عملیات مربوط به دریافت و پرداخت وجه نقد را بعهده دارد. که قبضهای دریافت و پرداخت میتواند بصورت مستقل توسط صندوقدار ایجاد شود و یا از قسمتهای دیگر برای آن ارسال شود و صندوقدار اقدام به دریافت و پرداخت وجه نقد آن نماید. ودر نهایت صندوقدار درآخر وقت کاری خود سند مالی عملیات روز صندوق را تهیه و برای قسمت حسابداری ارسال نماید. این سیستم بگونه ای تهیه شده است که امکان دریافت انواع بن , کارتهای اعتباری , استفاده از مجوز قرارداد واستفاده از مجوز اعتبار را دارا میباشد. در صورتیکه مشتری بخواهد اقدام به پرداخت چک نماید ابتدا چک آن در قسمت مالی ثبت و برای صندوقدار اعتبار آن ارسال میشود. در سیستم امکانی در نظر گرفته شده است که بتوان عملیات صندوق تعریف نمود بدین معنی که مشخص میشود که این قبض دریافت یا پرداخت صندوق مربوط به چه نوع خدمات یا هزینه های آژانس میباشد بعنوان مثال میتوان یک عملیات تحت عنوان فروش ایران ایر تعریف نمود و درصورت دلخواه استاکهای مربوط به آنرا ثیت قسمت استاک /واچر صندوق نمود.در این حالت قبض صندوق بصورت دستی از قسمت فروش به صندوق ارسال میشود( روند فعلی ) صندوقدار عملیات صندوق را فروش ایران ایر انتخاب نموده و اقدام به ثبت آن مینماید درصورتیکه استاکها برای صندوق تعریف شده باشد هنگام ثبت قبص صندوق کنترلی جهت صحت شماره های اعلام شده از سوی فروشنده انجام میشود ودر صورت عدم صحت اطلاعات آن از ثبت قبض صندوق جلوگیری میشود. این سیستم دارای امکانات زیر میباشد

1 معرفی صندوقهای آژانس

2 معرفی صندوقداران

3 معرفی عملیات صندوق

4 ثبت اطلاعات دریافت و پرداخت

5 فعال یا غیر فعال نمودن صندوق جهت ارسال اطلاعات از طرف قسمتهای دیگر

6 چاپ قبض دریافت / پرداخت صندوق

7 کنترل تعداد دفعات چاپ قبض صندوق

8 امکان ابطال قبض صندوق

9 تهیه انواع گزارشات صندوق

10 تهیه سند حسابداری روزانه

11 تهیه نمودارهای آماری از عملیات صندوق

...

خزانه داری


در این قسمت برنامه عملیات مربوط به دریافت چک , به حساب گذاشتن چکهای دریافتی ,وصول یا واگذاری چکهای دریافتی , پرداخت چک , پاس نمودن چکهای پرداختی , ثبت اطلاعات فیش های واریزی , ثبت اطلاعات چکهای ضمانت دریافتی و یا پرداختی انجام میشود. این سیستم بگونه ای تهیه شده است که با انجام هر عملیاتی سند مالی مربوط به آن عملیات بصورت مکانیزه تولید و برای سیستم حسابداری ارسال میشود. همچنین در این قسمت این امکان فراهم شده بتوان مجوز اعتبار جهت دریافت خدمات برای طرف حسابها تعریف نمود ویا قراردادهای فروش خدمات برای شرکتها معرفی نمود این سیستم دارای امکانات زیر میباشد

1 ثبت اطلاعات چکهای دریافتی

2 ثبت اطلاعات چکهای پرداختی

3 ثبت اطلاعات چکهای ضمانت دریافتی یا پرداختی

4 ثبت فیشهای واریزی

5 ثبت مجوزهای اعتبار

6 ثبت مجوزهای اعتبار از محل قرارداد

7 معرفی حسابهای جاری

8 انواع گزارشات

...

فروش پکیج تور


در سیستم فروش پکیج تور که برای خرید تور از سایرین به کار می رود در زمان فروش قیمتهای خرید و فروش توسط کاربر به سیستم داده می شود و پس از ثبت فروش می توان سند حسابداری آن را تهیه و به بخش حسابداری ارسال نمود. این سیستم دارای امکانات زیر می باشد .

1 امکان تعریف کلیه خرید و فروش های بلیط، هتل، تور، ویزا و ...

2 در برگیری کلیه عملیات شناور فروش آژانس ها

3 گزارشات خرید و فروش و درآمد هر فروش

4 صدور سند مکانیزه همراه فروش همراه با درآمد هر فروش در حسابداری

...

سلز هواپیمائی


سیستم سلز هواپیمایی جهت فروش کلیه بلیطهای آزاد هواپیمایی داخلی و خارجی برای آژانسهایی که دارای مجوز IATA هستند و از طریق سایتهای اینترنت (amadeus) یا سیستم لیازیون و یا هر سیستم دیگر اقدام به فروش بلیط می نمایند به کار می رود و پس از ثبت فروشها ضمن کنترل بلیطها اقدام به تهیه RTRD – PSR - RR به صورت اتوماتیک در پایان هر 15 روز می نماید و علاوه بر ارسال قبض برای صندوق به صورت روزانه سند حسابداری فروش را تهیه می نماید . این سیستم دارای امکانات زیر می باشد

1 ثبت فروشهای بلیط به صورت روزانه و محاسبه کمیسیون آژانس به صورت اتوماتیک

2 ثبت کنسلی ها

3 ارسال قبض اتوماتیک به صندوق

4 کنترل تک تک بلیطها و کنترل انبار بلیط

5 تهیه RTRD –PSR-RR به صورت اتوماتیک در هر زمان دلخواه

6 ارائه گزارشات مختلف فروش بلیط در بازه های زمانی مختلف

7 تهیه سند حسابداری فروش سلز

...

امور مشتریان


با توجه به نحوه عملکرد آژانس سعی شده سیستمی برای نگهداری مشخصات مشتریان آژانس در نظر گرفته شود با ثبت هر طرف حساب در این قسمت با توجه به قوانینی که از سوی مدیریت مالی برای سیستم تعریف شده است برای هر طرف حساب , کد حسابداری مربوط در سیستم حسابداری تولید میشود.که این سیستم شامل امکانات زیر میباشد

1 ثبت اطلاعات طرف حسابهای حقوقی شامل آژانسها – شرکتها و...

2 ثبت اطلاعات طرف حسابهای حقیقی شامل اطلاعات سرپرست , همسر و فرزندان آن

3 گروه بندی طرف حسابها و انتساب هر طرف حساب به گروه مربوط خود

4 امکان نگهداری نمونه عکس و امضاء

5 تهیه انواع گزارشات مورد نیاز

6 امکان چاپ کارت شناسائی برای هر مشتری

7 امکان دسترسی به آخرین وضعیت مالی هر طرف حساب بدون نیاز به مراجعه به سیستم حسابداری

8 انتساب چندین کد حسابداری به هر مشتری و تهیه گزارش مالی ترکیبی از آنها در ضمن این سیستم بگونه ای تهیه شده است که درصورتیکه آژانس دارای سایت باشد بتواند برای هر طرف حساب یک رمز تعریف نمود و هر طرف حساب مذکور از آخرین وضعیت مالی خود از طریق سایت اطلاع حاصل نماید.

...

اطلاعات تماس


فروش نرم افزار : 09133169980

ایمیل: helpdesk[at]ravis.ir